Publisert:  09.04.12

OPPLANDSARKIVETS AVDELING PÅ BAGN BYGDESAMLING

Seniorkonservator og arkivar Jahn Børe Jahnsen (tlf. 918 17 950) fra Valdresmusea er til stede på Bagn Bygdesamling mandag 16. april kl. 15 – 18 for å ta i mot gamle papirer, protokoller og fotos fra Reinli, Leirskogen, Bagn og Begnadalen. Ta vare på lokalhistorien. Alle er hjertelig velkomne.  

Opplandsarkivet tar seg av privatarkiver fra foreninger, privatpersoner, garder, institusjoner eller bedrifter. Det vil si alt som ikke skal til kommune-, fylkes-, stats- eller riksarkiv. Opplandsarkivet har 9 avdelinger på museene på Maihaugen, Gjøvik, Toten, Hadeland, Land (Dokka) og Valdres, Norddalsarkivene i Vågå, Dombås og Skjåk, og folkemusikk- og tradisjonsmusikkarkivene i Vågå, Hundorp, Gjøvik og Valdres.

Hvor er de gamle protokollene?
Når foreninger skal jubilere spør man: ”Hvor er de gamle protokollene?” Da må man ut på bygda og lete hos tidligere ledere og styremedlemmer. Kanskje finner man protokollene, kanskje ikke. Arkivfolk pleier å si at ”Den beste måte en forening blir glemt på, er at siste formann beholder alt”. Når arvingene rydder, blir ofte gamle protokoller og papirer kastet eller brent. Det kan også gjelde personarkiv, gardsarkiv, institusjons- eller bedriftsarkiv.

Sikker og fagmessig arkivering
Opplandsarkivet tilbyr brannsikker og gratis oppbevaring av slike private arkiver. Ikke bare nedlagte, men også oppegående foreninger kan levere inn arkivsaker, mot kvittering. Trenger man arkivsakene senere, for eksempel ved jubileer, kan det lånes ut mot kvittering. Arkivaren ved museet ordner arkivene forsvarlig i arkivbokser og skriver arkivlister. Ringpermer, binders og stifter fjernes for å unngå rustflekker. Plastmapper fjernes så papiret kan puste. Dette er fagarbeid, som også omfatter fotos og lydmateriale.

Klausulering
Arkiver med personopplysninger som ikke bør komme ”på bygda”, blir klausulert, det vil si unntatt offentlighet, her følger vi personvernloven. Ønsker noen å se på klausulerte arkiver, for eksempel til forskning, må det søkes skriftlig til museet, som vurderer søknaden sammen med familie eller etterkommere. Vi er svært restriktive inntil den lovbestemte tidsfrist er utløpt. Klausulerte arkiv er trygge hos i Opplandsarkivet. Arkivfolk har taushetsplikt.

Arkiver fra Reinli, Leirskogen, Bagn og Begnadalen på Bagn Bygdesamling
Bagn Bygdesamling er en del av det konsoliderte Valdresmusea AS. Opplandsarkivet i Valdres har hovedavdeling på Valdres Folkemuseum, underavdeling på Bagn Bygdesamling og depotavdeling på Bautahaugen. Ved siste årsskifte hadde Opplandsarkivet i Valdres 555 arkiver på til sammen 227 hyllemeter. Av dette har Bagn Bygdesamling 119 arkiv (25.5 hyllemeter) og Bautahaugen Samlinger har 49 arkiv (13 hyllemeter). Ved Bagn Bygdesamling kan innlevering og utlån av arkiver også skje ved å kontakte avdelingsleder Einar Mosleth.

Bruk arkivavdelingen på Bagn Bygdesamling.
Lever gjerne inn viktige historiske arkiver og dokumenter til Bagn Bygdesamling, saker som er har interesse for flere og er viktige for bygdene Reinli, Leirskogen, Bagn og Begnadalen. Det kan gjelde foreninger, bedrifter, garder og privatpersoner. Kjente personers liv kan være interessant for ettertiden.  Bruk mulighetene med arkivavdelingen på Bagn Bygdesamling – sikre fortidens kilder ei trygg framtid. Alle arkiv bør brukes, ikke støve ned. Den fagmessige ordningen av arkivene tar arkivaren på Valdresmusea seg av.

For mer info om Opplandsarkivet, se www.valdresmusea.no

Her kan du også se mer info om Bagn Bygdesamling, klikk her...


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter